ศึกษาวิเคราะห์วิธีการพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง

ผู้ฟังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพูดแต่ละครั้ง เป็นกระจกสะท้อนให้ผู้ พูดเห็นภาพตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่คอยวิพากษ์วิจารณ์การพูดของเราแต่ละครั้งเพื่อให้เรานำมา

ปรับปรุงแก้ไขการพูดของเราครั้งต่อไป การวิเคราะคนฟังเพื่อจะได้มีการตระเตรียมเนื้อหาที่เหมาะกับกลุ่มของคนฟังจะได้ปรับเนื้อหา ความคิด การใช้ภาษา …

อ่านต่อ →